Artikel 1 Begrippen

De organisatie: Britta van Bergeijk Dans & Sport

Overeenkomst:

De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Britta van Bergeijk Dans & Sport, waarin de deelnemers een schriftelijke overeenkomst aangaan voor de trainingen bij Britta van Bergeijk Dans & Sport.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer een overeenkomst is aangegaan voor trainingen van de organisatie. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van de organisatie geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Iedere deelnemer dient voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien de organisatie het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de sporter dit te doen.

Artikel 3 Betalingsvoorwaarden en tarieven 

Bij de overeenkomst van leden van de organisatie zal Britta van Bergeijk Dans & Sport meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet binnen de betalingstermijn, vermeld op factuur, betaalt is Britta van Bergeijk Dans & Sport gerechtigd deelname aan de lessen van de klant te weigeren totdat de betaling ontvangen is. Indien de organisatie over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatisch incasso wordt gestorneerd mag Britta van Bergeijk Dans & Sport een bedrag van €10,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Britta van Bergeijk Dans & Sport betaalt geen contributie terug. Voor de maand augustus wordt niet geïncasseerd, de overige schoolvakanties en feestdagen  zijn verrekend in het maandbedrag. 

De genoemde prijzen zijn incl. BTW. Lessen waar de btw-tarieven voor gelden worden in rekening gebracht. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Britta van Bergeijk Dans & Sport gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst binnen 4 weken te ontbinden.

Artikel 4 Opzegging lidmaatschap

4.1 Britta van Bergeijk Dans & Sport betaalt geen contributie terug.

4.2 Er geldt een opzegtermijn van één maand. Bij het niet tijdig opzeggen zijn de algemene voorwaarden van artikel 4.1 van toepassing. Op rittenkaarten is een geldigheidsduur van 3 maanden van toepassing vanaf de aankoopdatum. 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

Op Britta van Bergeijk Dans & Sport rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemers gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door Britta van Bergeijk Dans & Sport.

Britta van Bergeijk Dans & Sport voert de werkzaamheden van trainingen uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting. Dat wil zeggen dat Britta van Bergeijk Dans & Sport niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Britta van Bergeijk Dans & Sport is niet aansprakelijk wanneer bij Britta van Bergeijk Dans & Sport, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehoren zaken verloren gaan. Britta van Bergeijk Dans & Sport is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt aan deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen.

De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen Britta van Bergeijk Dans & Sport wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Britta van Bergeijk Dans & Sport aanbiedt. De klant dient Britta van Bergeijk Dans & Sport te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7 Ontbinding

Britta van Bergeijk Dans & Sport is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

Artikel 8 Ziekte en afwezigheid

Bij ziekte of afwezigheid van de lesgever worden de deelnemers indien nodig tijdig op de hoogte gebracht. Lessen worden indien mogelijk op een later tijdstip ingehaald en/of een vervanger wordt ingezet. 

Artikel 9 Huisregels

Er wordt verwacht van de deelnemers dat ze tijdig in de les aanwezig zijn. Dit voorkomt blessures en ergernissen van medesporters.  Het dragen van geschikte sportkleding en –schoeisel wordt verwacht van de deelnemers, in het oogpunt van veiligheid en hygiëne.  Tijdens de les mag er uit veiligheidsoverweging niet worden gegeten (bijv. kauwgom) en moeten de sieraden af/uit.  Haren worden vast gedragen wanneer de haren dusdanig lang zijn dat ze afleidend zijn en/of het zicht van de sporter belemmeren.

Artikel 10 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Britta van Bergeijk Dans & Sport is niet gebonden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de docent en lesuitval door overmacht, wordt voor de docent/klant een alternatief geboden, indien mogelijk.  Tijdens schoolvakanties gaan de lessen niet door.  Dit wordt vooraf met de leden gecommuniceerd. Tijdens landelijke feestdagen vervallen de lessen. 

Artikel 11 Vertrouwelijkheid

Britta van Bergeijk Dans & Sport is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de sporter. De persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Britta van Bergeijk Dans & Sport gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Met het inleveren van het inschrijfformulier heeft Britta van Bergeijk Dans & Sport het recht op plaatsen van foto’s en/of video’s van de deelnemer. Is dit niet gewenst, dan moet dit schriftelijk worden aangegeven.

Artikel 12 Geschillen

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Britta van Bergeijk Dans & Sport. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Britta van Bergeijk Dans & Sport is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing

Bij het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de gestelde Algemene Voorwaarden van Britta van Bergeijk Dans & Sport.